SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” privātuma politika

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” (turpmāk tekstā – Biedrības nams)
privātuma politikas mērķis ir noteikt personas datu aizsardzībā piemērojamos
principus, kurus LRAS piemēro, veicot personas datu apstrādi.
1.2. Visi termini šajā politikā tulkoti no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) izpratnē.

2. Pārzinis

2.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”,
adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401, tālrunis 63421760 , elektroniskā pasta
adrese: info@biedribasnams.lv

3. Personas datu apstrāde

3.1. Personas datu apstrādi Biedrības nams veic atbilstoši definētiem personas datu
apstrādes mērķiem. Personas dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu
noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
3.2. Biedrības nams veic visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu datus no
nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas,
izpaušanas vai iznīcināšanas.
3.3. Biedrības apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku, nomnieku un sadarbības
partneru personas datus. Biedrības nams savā pārziņā esošās ēkās veic
videonovērošanu.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Biedrības nams veic darbības, lai informētu datu subjektus saskaņā ar
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14. pantu.
4.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas par to
savākti, lai pārliecinātos par to likumīgumu, kā arī lūgt neprecīzo personas datu
labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam; likumā noteiktos gadījumos
lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi.
4.3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par
nelikumīgu personas datu apstrādi, ja datu subjektam par to rodas šaubas.

5. Apstrādātāji

5.1. Biedrības nams nenodod datu subjektu personas datus trešajām personām,
izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
5.2. Gadījumā, ja Biedrības nams personas datu apstrādē nepieciešams iesaistīt
personas datu apstrādātājus, tad Biedrības nams pārliecinās, ka apstrādātājs nodrošina

tādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas atbilst Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasībām, kā arī Biedrības nams noteiktajām drošības prasībām.

6. Saziņa

6.1. Biedrības nams ir ieinteresēta, lai datu subjekti gūtu pārliecību par apstrādāto datu
likumīgumu un godprātību, tādēļ jautājumu vai neskaidrību gadījumā par datu
aizsardzības jautājumiem aicinām sazināties, izmantojot politikas 2. punktā norādīto
kontaktinformāciju.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Nospiežot “Piekrītu”, jūs apstiprināt, ka saprotat un piekrītat sīkdatņu izmantošanai jūsu ierīcē.
Uzzināt vairāk Piekrītu