Dokumenti

Publiskojamā informācija

 Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veids

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

Mērķu īstenošanas rezultāti 2019
Mērķu īstenošanas rezultāti 2018
Mērķu īstenošanas rezultāti 2017
Mērķu īstenošanas rezultāti 2016

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas 2019
Iemaksas 2018
Iemaksas 2017
Iemaksas 2016
Iemaksas 2015
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā Informācija 2019
Informācija 2018
Informācija 2017
Informācija 2016
Informācija 2015
5. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem 1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2015.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2015.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2015.gada 6 mēnešiem

6. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1x gadā Gada pārskats 2019
Gada pārskats 2018
Gada pārskats 2017
Gada pārskats 2016
Gada pārskats 2015
7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Struktūra 2020
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skatīt mājas lapas sadaļā “Iepirkumi
11. Statūti Pastāvīgi Statūti
12. Informācija par valdi Pastāvīgi Informācija par valdi
13. Ētikas kodekss Pastāvīgi Ētikas kodekss
14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi

Paziņojums 28.04.2020 sapulcei
Lēmumi 28.04.2020
Paziņojums 31.01.2020 sapulcei
Lēmumi 31.01.2020

15. Atalgojuma politikas principi Pastāvīgi Atalgojuma politikas principi 2019
16. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtība Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
17. Trauksmes celšana Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
18. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” veiktie pasākumi korupcijas riska mazināšanai, novēršanai 1x gadā

05.06.2019. apstiprināts SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam

19. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” piemērotie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi sakarā ar COVID-19 no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam Pēc nepieciešamības Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsoles komisijas sēdes protokols

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 1.stāva telpām Nr.52-54 ar kopējo platību 117,9 kv.m. noslēgts ar SIA “GLOBUSS A”.

  • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 9,00 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
  • 15.04.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1.
  • Līguma termiņš – 12.05.2025
Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Iepirkuma statuss
16.12.2016 Iepirkums Nr. LLBN2016/01 par tiesībām veikt SIA “Liepājas Latviešu biedrības nans” apsaimniekošanā esošo telpu fizisko apsardzi, ieskaitot videonovērošanu. Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā 30.12.2016. plkst.12.00 Noslēgts iepirkums

IEPIRKUMA NR.LLBN2016/01 NORISES PROTOKOLS
Līgums par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Šobrīd nav aktuālu projektu.